خبرگزاری آريا – بازديد معاون درمان وزارت بهداشت از بيمارستان روانپزشكي رازي


بازديد معاون درمان وزارت بهداشت از بيمارستان روانپزشكي رازي

خبرگزاري آريا- معاون درمان وزارت بهداشت ضمن بازديد از مركز آموزشي درماني روانپزشكي رازي، پروژه هاي درحال احداث اين مرکز آموزشي درماني را مورد بررسي قرار داد.
به گزارش خبرگزاري آريا، دكتر قاسم جان بابايي در بازديد از مرکز آموزشي درماني روانپزشکي رازي، روند ارائه خدمات درماني و توانبخشي به بيماران اعصاب و روان را مورد بررسي قرار داد.
گفتني است، وي همچنين در اين بازديد از تعدادي از بخش هاي درماني و پروژه هاي در حال احداث اين مرکز توسط خيرين،  بازديد کرد.