نبودن مسؤول سر صحنه حادثه پذیرفتنی نیست/ همدلی مهمترین دستاورد سیل-جم جم

نبودن مسؤول سر صحنه حادثه پذیرفتنی نیست/ همدلی مهمترین دستاورد سیل

پاسخی بگذارید