ملاک انتصاب و انتخاب در پستهای مدیریتی توانمندی و پیروی از نظام است-جم جم

ملاک انتصاب و انتخاب در پستهای مدیریتی توانمندی و پیروی از نظام است

پاسخی بگذارید