شیرینی رفع مسائل کشور خود را به ماندن در آمریکا ترجیح دادم/ این چند فناوری را برای رفع دغدغه مردم تولید کردیم-جم جم

شیرینی رفع مسائل کشور خود را به ماندن در آمریکا ترجیح دادم/ این چند فناوری را برای رفع دغدغه مردم تولید کردیم

پاسخی بگذارید