الزام ادارات به تامین ۲۰ درصد برق مصرفی از مولدهای خورشیدی-جم جم

الزام ادارات به تامین ۲۰ درصد برق مصرفی از مولدهای خورشیدی

پاسخی بگذارید