دشت اول؛ خدا برکتش دهد… / دشت اولت را از من بگیر دستم سبک است-جم جم

دشت اول؛ خدا برکتش دهد… / دشت اولت را از من بگیر دستم سبک است

پاسخی بگذارید