577/شهید علی اکبر عمادی: راه شهدا را با عمل ادامه دهید نه با شعار-جم جم

577/شهید علی اکبر عمادی: راه شهدا را با عمل ادامه دهید نه با شعار

پاسخی بگذارید