تبدیل سنندج به پایتخت دف جهان افتخار بزرگی است/ساز دف امروز تمام جهان را گرفته است-جم جم

تبدیل سنندج به پایتخت دف جهان افتخار بزرگی است/ساز دف امروز تمام جهان را گرفته است

پاسخی بگذارید