عامران امر به معروف و ناهیان از منکر باید با مردم در ارتباط باشند-جم جم

عامران امر به معروف و ناهیان از منکر باید با مردم در ارتباط باشند

پاسخی بگذارید