جولان تعاونی‌های مسکن بلای جان اراضی طبیعی طرقبه‌و‌شاندیز/ پدیده، خانه پاسارگاد و گردشگری ابرده مهم‌ترین پروژه‌های تجاوز به طبیعت-جم جم

جولان تعاونی‌های مسکن بلای جان اراضی طبیعی طرقبه‌و‌شاندیز/ پدیده، خانه پاسارگاد و گردشگری ابرده مهم‌ترین پروژه‌های تجاوز به طبیعت-جم جم

جولان تعاونی‌های مسکن بلای جان اراضی طبیعی طرقبه‌و‌شاندیز/ پدیده، خانه پاسارگاد و گردشگری ابرده مهم‌ترین پروژه‌های تجاوز به طبیعت