اجرای طرح «تاپ» با هدف توسعه اشتغال پايدار و رونق توليد در هرمزگان-جم جم

اجرای طرح «تاپ» با هدف توسعه اشتغال پايدار و رونق توليد در هرمزگان

نقش راهبردی معلمان در تحقق بیانیه گام دوم /تاکید سند تحول به تربیت معلم از وادی دانشگاه فرهنگیان-جم جم

نقش راهبردی معلمان در تحقق بیانیه گام دوم /تاکید سند تحول به تربیت معلم از وادی دانشگاه فرهنگیان

شریعتی نیاسر: ارائه 2 درس مهارتی برای کمک به افزایش معدل دانشجویان-جم جم

شریعتی نیاسر: ارائه 2 درس مهارتی برای کمک به افزایش معدل دانشجویان