Tag Archives: شد

خبرگزاری آريا – آمار ثبت نام کنندگان جشنواره قرآن و عترت به تفکيک دانشگاه هاي علوم پزشکي اعلام شد


آمار ثبت نام کنندگان جشنواره قرآن و عترت به تفکيک دانشگاه هاي علوم پزشکي اعلام شد

خبرگزاري آريآمار دانشگاهي ثبت نام کنندگان بيست و سومين دوره جشنواره قرآن و عترت دانشگاهيان دانشگاه هاي علوم پزشکي کشور به تفکيک مشخص واعلام شد.
به گزارش خبرگزاري آريا، آمار تفکيکي شرکت کنندگان در جشنواره قرآن و عترت دانشگاهيان وزارت بهداشت اعم از دانشجويان، اساتيد و کارمندان دانشگاه هاي علوم پزشکي کشور مشخص و اعلام شد.

آمار تفکيکي دانشگاهيان ثبت نام کننده در جشنواره بيست و سوم به شرح زير است:

رديف

دانشگاه

دانشجو

استاد

کارمند

جمع کل

۱

آبادان

۲۹۱

۱۳

۲۳۳

۵۳۷

۲

آباده

۳۰

۴

۲۶

۶۰

۳

اهواز

۱۸۹

۳۵

۳۳۳

۵۵۷

۴

البرز

۳۳۰

۳۲

۲۹۰

۶۵۲

۵

انستيتوپاستور

۴

۰

۰

۴

۶

اراک

۳۵۷

۱۱

۲۳۷

۶۰۵

۷

اردبيل

۱۵۴۴

۱۱۷

۳۹۸۳

۵۶۴۴

۸

ارتش

۳۲۱

۶

۳۸

۳۶۵

۹

بابل

۴۰۲

۳۶

۴۰۳

۸۴۱

۱۰

بقيه الله

۴۰

۱

۶

۴۷

۱۱

بم

۱۲۷

۱۷

۳۲۵

۴۶۹

۱۲

بندرعباس

۳۵۳

۱۸

۱۱۶۰

۱۵۳۲

۱۳

بهبهان

۷۹

۶

۲۹

۱۱۴

۱۴

بهزيستي

۹۸

۲۹

۲۸۸

۴۱۵

۱۵

بيرجند

۱۸۰

۱۶

۱۲۲

۳۱۸

۱۶

بجنورد

۲۱۲

۲۲

۲۱۰

۴۴۴

۱۷

بوشهر

۴۰۳

۱۷

۸۶۱

۱۲۸۱

۱۸

دزفول

۲۶۴

۱۴

۱۸۶

۴۶۴

۱۹

انتقال خون

۳

۰

۰

۳

۲۰

اصفهان

۲۱۵

۲۸

۱۲۸

۳۷۱

۲۱

اسفراين

۵۷

۱۱

۱۴۳

۲۱۱

۲۲

فسا

۲۶۸

۵۱

۳۳۵

۶۵۴

۲۳

گراش

۱۵۸

۸

۳۴

۲۰۰

۲۴

گيلان

۱۳۳

۱۲

۴۵۰

۵۹۵

۲۵

گلستان

۱۱۵۴

۳۱

۱۶۲۵

۲۸۱۰

۲۶

گناباد

۲۳۳

۱۹

۲۵۹

۵۱۱

۲۷

همدان

۶۶۹

۱۴

۸۷

۷۷۰

۲۸

ايلام

۳۷۲

۱۱

۴۷۲

۸۵۵

۲۹

ايران

۳۷۹

۵۱

۲۱۲

۶۴۲

۳۰

ايرانشهر

۲۳۴

۳

۹

۲۴۶

۳۱

جهرم

۲۰۶

۲۸

۴۵۸

۶۹۲

۳۲

جيرفت

۲۵۲

۱۳

۲۹۱

۵۵۶

۳۳

کاشان

۴۵۵

۶۶

۱۱۷۳

۱۶۹۴

۳۴

کرمان

۷۰۶

۲۶

۳۴۹

۱۰۸۱

۳۵

کرمانشاه

۴۱۹۸

۱۱۰

۲۷۹۷

۷۱۰۵

۳۶

کردستان

۴۳۴

۵۰

۱۰۴۹

۱۵۳۳

۳۷

لارستان

۱۱۶

۸

۱۵۰

۲۷۴

۳۸

لرستان

۳۱۹

۱۸

۲۰۴

۵۴۱

۳۹

مراغه

۱۰۲

۱۳

۱۱۹

۲۳۴

۴۰

مشهد

۷۳۰

۱۰۰

۵۸۶۷

۶۶۹۷

۴۱

مازندران

۱۲۴

۲۶

۶۱۲

۷۶۲

۴۲

نيشابور

۱۳۳

۲۴

۲۶۲

۴۱۹

۴۳

اروميه

۱۵۲

۷

۹۶

۲۵۵

۴۴

قزوين

۱۷۴

۹

۱۱۵

۲۹۸

۴۵

قم

۲۹۵

۲۹

۷۵۹

۱۰۸۳

۴۶

رفسنجان

۲۷۴

۹

۹۱

۳۷۴

۴۷

سبزوار

۷۳۱

۱۱۷

۱۲۱۵

۲۰۶۳

۴۸

ساوه

۲۲۴

۱۱

۱۱۶

۳۵۱

۴۹

سمنان

۲۷۳

۲۲

۱۷۰

۴۶۵

۵۰

ستادمرکزي

۰

۱

۲۰

۲۱

۵۱

شاهد

۲۵

۴

۳۲

۶۱

۵۲

شهيدبهشتي

۷۵۲

۱۰۸

۱۲۱

۹۸۱

۵۳

شهرکرد

۲۷۰

۲۵

۵۹۷

۸۹۲

۵۴

شاهرود

۲۶۰

۱۲

۹۹

۳۷۱

۵۵

شيراز

۱۲۷۳

۲۲۰

۳۹۶۷

۵۴۶۰

۵۶

شوشتر

۴

۱

۸

۱۳

۵۷

تبريز

۶۸۰

۳۴

۴۲۳

۱۱۳۷

۵۸

تهران

۳۲۵

۲۲

۸۰۹

۱۱۵۶

۵۹

تربت حيدريه

۱۲۲

۲۱

۵۱

۱۹۴

۶۰

تربت جام

۸۲

۱۴

۱۳

۱۰۹

۶۱

وارستگان

۹

۰

۱

۱۰

۶۲

ياسوج

۱۸۳

۱۲

۷۳۴

۹۲۹

۶۳

يزد

۴۹۲

۱۰۸

۱۲۸۶

۱۸۸۶

۶۴

زابل

۲۸۰

۶

۱۸۴

۴۷۰

۶۵

زاهدان

۱۶۴

۱۶

۶۹۲

۸۷۲

۶۶

زنجان

۳۷۰

۱۳

۲۳۶

۶۱۹


خبرگزاری آريا – متلک به دختران، حرکت زشتي که عادت شد!


متلک به دختران، حرکت زشتي که عادت شد!

خبرگزاري آريا –
متلک به دختران, نوع متلک ,متلک رايج
متلک ها ممکن است رکيک باشد، ممکن است ايرادي از ظاهرت باشد يا نه کنايه هاي خيلي تميز که تعريف از ظاهر و وجنات و کمالاتت است. به هر حال دختران بايد به خاطر هر خصوصيتي که دارند، متلک بشنوند، دختر چاق يکجور، دختر لاغر يک جور، دخترها با مانتوي کوتاه يک نوع متلک مي شنوند و با مانتوي بلند هم جور ديگر.
«پا مي دي واسه فلج مي خوام»، «پا مي دي واست کفش بخرم»، «تفنگو بده خرس بزنيم»، «مداد نوکي رو ببين». متلک ها ممکن است رکيک باشد، ممکن است ايرادي از ظاهرت باشد يا نه کنايه هاي خيلي تميز که تعريف از ظاهر و وجنات و کمالاتت است. به هر حال دختران بايد به خاطر هر خصوصيتي که دارند، متلک بشنوند، دختر چاق يکجور، دختر لاغر يک جور، دخترها با مانتوي کوتاه يک نوع متلک مي شنوند و با مانتوي بلند هم جور ديگر.
مثلا پسري اگر چاق باشد، کسي به او نمي گويد: «بادکنک، نختو بگيرم نري هوا؟». در صورتي که اين متلک، متلک رايجي است که خيلي از دختران چاق مي گويند به آنها در خيابان نسبت داده مي شود.
يا مثلا جمله «دماغت ماستيه» متلکي است که دخترهايي که دماغشان را سربالا عمل کرده اند مي شنوند. کمتر پسري تا به حال به خاطر لنگ زدنش در خيابان و از سوي آدم هاي غريبه متلک شنيده است، اما بعضي از دخترهايي که پايشان مشکل دارد مي گويند پسرها به خاطر اين مشکل مسخره شان کرده اند و متلک انداخته اند.
متلک، فرهنگي که با ما عجين شد!
اين فرهنگي است که طي سال ها با خوي بعضي از مردم جامعه عجين شده است. فرهنگ مسخره کردن، متلک انداختن و زير ذره بين گذاشتن افرادي که نمي شناسيم. شايد هم راحت ترين جرمي که مي شود در ايران مرتکب شد، همين باشد: «متلک انداختن به زنان عابر». جرمي که نه مجرمان از «جرم» بودنش اطلاع چنداني دارند و نه قرباني. زنان عابر با وجود ناراحتي از اين مزاحمت ها، حتي نمي دانند اين پديده «متلک انداختن» در قانون ما جرم محسوب مي شودو متلک اندازها هم با خيال راحت از اينکه کسي آنها را شماتت نمي کند و دنبال ماجرا را نمي گيرد، با آزار دادن ديگران تفريح مي کنند.
سمانه دختري است که به گفته خودش بارها قرباني خشونت کلامي پسران رهگذر شده است. او مي گويد: «فقط دختران با پوشش مانتو نيستند که قرباني مي شوند. اين متلکها نصيب کساني هم که چادري هستند مي شود. من خودم يک دوست چادري دارم که بارها از متلکهايي که بهش گفته اند با هم حرف زده ايم.»
بد حرفي نيست، به سراغ يکي از دختران چادري مي رويم تا از او هم درباره مزاحمت هاي گاه به گاه خياباني بپرسيم. مهر اوه دختري چادري و دانشجو است. او مي گويد: «من دختري هستم که نسبتا چاقم و با وجودي که چادر سرم مي کنم اين چاقي مشخص است. گاهي مي شود که وقتي از مقابل دسته اي از پسران رد مي شوم به من متلک هاي ناجور مي گويند و چاقي ام را به رخم مي کشند.» از او مي پرسيم مثلا چه متلک هايي مي گويند؟ چندتايش را که يادم مي آيد اينها بوده: «کيسه بوکسو ببينين» يا «تفنگو بده خر س بزنيم» يا «کو اون تفنگ فيل کش من».
با دختر ديگري حرف مي زنيم که چادري نيست اما معمولا با مانتوي بلند و حجاب خوب در همه جا تردد مي کند. او مي گويد که محل کارش در خيابان مولوي است و هر دفعه که از جلوي مغازه ها رد مي شود محال است متلک نشنود: «عروس خانوم، جهيزيه نمي خواي»، «چه دختري، حيف نيست تا الان ازدواج نکردي»، «پا مي دي واست کفش بخرم؟». او در ادامه مي گويد: «درست است که حرف هاي رکيک و زشتي نمي زنند ولي همين که دائم يک عده دور و بر گوشت پچ پچ کنند و بخواهند از تو ايرادي بگيرند يا درباره ات نظر بدهند، اعصابت را به هم مي ريزد و آستانه تحملت را کم مي کند اما متاسفانه چون هر روز از اينجا تردد مي کنم ومحل کارم اينجاست نمي توانم به آنها چيزي بگويم، اينجور وقت ها آدم يک چيز هم بدهکار مي شود.»
حتي کودکان و نوجوانان دختر هم از اين نوع مزاحمت ها در امان نيستند. اين نوع خشونت ها از سنين نوجواني شروع مي شود. يکي از دخترهاي دانشجوي ۲۱ ساله در اين باره مي گويد: «شايد ۱۱ سال بيشتر نداشتم که وقتي با مادرم براي خريد بيرون رفته بوديم من بيرون مغازه ايستاده بودم و ويترين را تماشا مي کردم که يک مرد مسن به من تعرض جسمي کرد، اين موضوع به شدت در ذهنم اثر منفي گذاشت و تا مدت ها از مردها بدم مي آمد و فکر مي کردم که من چه کار زشتي کرده ام که بايد با من اينطور رفتار شود؟»
متلک فقط براي نوع پوشش نيست
وقتي از زنان چاق مي پرسيم تا به حال در خيابان به شما متلک انداخته اند، يک قطار جمله رديف مي کنند: «تو چرا راه ميري؟ بايد قل بخوري»، «کدو قل قل زن تو نديدي پيرزن؟»، «فرار کنيد… غولا حمله کردن!»، «خانم يواش راه برو، زمينداره مي لرزه»، «تانک وارد مي شود». اين متلکها و ده ها متلک ديگر که بعضي از آنها را حتي نمي شود به زبان آورد جملاتي هستند که شايد خنده دار به نظر بيايند، اما براي کساني که مورد حمله و تمسخر ديگران با اين جملات قرار مي گيرند اصلا خنده دار نيست و البته پيکان اين تيکه و کنايه ها به سمت «زنان چاق» است و نه مردان چاق. چون مردها، چاق بودنشان نه خيلي زياد به چشم ديگران بد جلوه مي کند و نه خودشان دغدغه چاقي و شکم جلو آمده شان را دارند.
البته فکر نکنيد که دخترهاي لاغر از اين قاعده مستثنا هستند. آنها هم متلکهايي مي شنوند از اين قبيل که: «مداد نوکي» و … گوشه و کنايه هايي که شايد در وهله اول خنده دار به نظر بيايد اما اين سوال را به وجود مي آورد که چطور يک نفر غريبه اين شجاعت را دارد که خيلي راحت به يک فرد غريبه ديگر اين صفت ها را نسبت دهد، در حالي که همين فرد اگر «مرد« باشد، اين شجاعت را ندارند.
به سراغ جامعه مردان مي رويم تا ببينيم پسران و مردان از گفتن اين به اصطلاح «متلک»ها چه انگيزه اي دارند؟ با چند پسر در رنج سني ۱۹ تا ۲۷ سال در اين باره گفتگو کرديم. يکي از پسرها که ۲۵ سال دارد از انگيزه هاي دوستان هم سن و سالش مي گويد: «پسرها با اين کار به دنبال قدرت و تاييدطلبي هم سن و سال هايشان هستندکه مثلا طرف چقدر با جربزه ست که به فلان دختر چنين حرفي زد.»
پسرها: فرهنگ مسخره کردن از دبيرستان باب مي شود
يکي از پسرهاي دانشجو مي گويد که اين نوع رفتارها ريشه در دوران دبيرستان دارد: «پسرها در دوره دبيرستان از هم سن و سال هايشان ياد مي گيرندکه بايد اينطور رفتار کنند تا مقبول جمع باشند.»
پسر ديگري مي گويد که اين مشکل به جدا بودن مدارس دخترانه و پسرانه ربط ندارد: «مشکل اصلي عقده هاي فروخفته جنسي است که بعضي از پسرها مي خواهند با گفتن متلک تخليه اش کنند، چون جاي ديگري نيست که اين هيجانات را تخليه کنند.»
«۱۰ درصد دنبال تفريح هستند و بقيه دنبال برقراري ارتباط با دخترها هستند، براي همين گاهي هم اگر دختر جواب ندهدو يا بي تفاوت رد شود، ممکن است به او حرف بدي بزنند.»
اين حرف پسري ۲۵ ساله و دانشجوست. او معتقد است که متلک انداختن درجامعه ما تبديل به يک جور عرف شده: «خودمن وقتي از کنار دبيرستان دخترانه رد مي شوم، بارها شده که دخترهاي دبيرستاني بهم متلک انداخته اند.»
منبع:روزنامه هفت صبح/برترين ها


خبرگزاری آريا – سرپرست دانشگاه علوم پزشكي سمنان منصوب شد


سرپرست دانشگاه علوم پزشكي سمنان منصوب شد

خبرگزاري آريا- وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي در حکمي دکتر نويد دانايي را به عنوان سرپرست دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي، درماني سمنان منصوب کرد.
به گزارش خبرگزاري آريا، متن اين حکم به شرح زير است:
 
جناب آقاي دکتر نويد دانايي
استاديار محترم دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي، درماني سمنان
 
نظر به تعهد، تخصص و تجارب ارزنده جناب از جناب عالي انتظار دارم با استفاده از توان تخصصي و كارشناسي اعضاي هيأت علمي و كاركنان محترم دانشگاه و استفاده از ظرفيت منابع بالقوه ساير بخش هاي حوزه مأموريت خود و در چهارچوب اسناد بالادستي به ويژه سياست هاي کلي سلامت ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري، قانون برنامه ششم توسعه و برنامه هاي ارائه شده توسط اين جانب در صحن مجلس شوراي اسلامي اقدامات زير را انجام دهيد:
 
۱٫ تشويق، ترغيب و توجه ويژه به اجراي برنامه تحول و نوآوري در آموزش پزشکي
۲٫ اقدام لازم در زمينه تأمين، حفظ و ارتقاء سطح سلامت مردم به ويژه محرومين و نيازمندان
۳٫ عملياتي نمودن برنامه ششم توسعه و برنامه سلامت دولت دوازدهم
۴٫ اقدامات لازم در زمينه استمرار طرح تحول نظام سلامت
۵٫ حمايت و تقويت پژوهش و نوآوري و تلاش براي جهت دهي به پژوهش و طرح هاي مهم تحقيقاتي به منظور تقويت فرآيند محصولات و ارتقاء سلامت
۶٫ ارتقاء برنامه هاي جاري حوزه هاي بهداشتي، درماني، فرهنگي و دانشجويي
۷٫ صيانت از منابع انساني، فيزيكي و مالي
۸٫ توسعه عدالت در سلامت در حوزه مأموريت خود
۹٫ تلاش در جهت تحقق راهبرد اجتماعي شدن نظام سلامت در تمام حوزه ها
۱۰٫ رعايت اعتدال، توانمندي و شايسته سالاري در انتصابات و تكريم اعضاي هيأت علمي و كاركنان حوزه سلامت
 
اميد است با اتكال به خداوند متعال و در جهت خدمت به ملت شريف ايران با حضور مستمر در بين مردم و سفر به  شهرستان هاي استان به ويژه مناطق محروم، در انجام شايسته وظايف با رعايت اصول قانون مداري، اعتدال گرايي و منشور اخلاقي دولت تدبير و اميد موفق باشيد.


خبرگزاری آريا – پوستر سي و سومين جشنواره سراسري قرآن و عترت دانشگاهيان رونمايي شد
با حضور مسئولان فرهنگي وزارتخانه هاي بهداشت و علوم؛

پوستر سي و سومين جشنواره سراسري قرآن و عترت دانشگاهيان رونمايي شد

خبرگزاري آريا- همزمان با برپايي هشتمين روز بيست و ششمين دوره نمايشگاه بين المللي قرآن و عترت دانشگاهيان پوستر سي و سومين جشنواره سراسري قرآن و عترت دانشگاهيان رونمايي شد.
به گزارش خبرگزاري آريا، در نخستين ساعات آغاز هشتمين روز نمايشگاه بين المللي قرآن کريم از پوستر سي و سومين جشنواره سراسري قرآن و عترت دانشگاهيان رونمايي شد.
اين مراسم با حضور دکتر محمدرضا فراهاني، معاون فرهنگي و دانشجويي وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، دکتر غفاري، معاون فرهنگي و اجتماعي وزير علوم تحقيقات و فناوري و جمعي از شرکت کنندگان و بازديدکنندگان بخش دانشگاهي نمايشگاه قرآن برگزار شد.
جشنواره ملي قرآن و عترت دانشگاهيان بزرگترين جشنواره ديني و مذهبي دانشجويان کشور است که در بخش‌هاي مختلف برگزار مي‌شود.
اين جشنواره از بادوام‌ترين، پرمخاطب‌ترين و گسترده‌ترين جشنواره‌هاي قرآني کشور است که سي و دومين دوره آن سال ۹۶ با شرکت بيش از ۵۰ هزار تن از دانشجويان کشور و به ميزباني وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي برگزار شد.


خبرگزاری آريا – وزيربهداشت به منظور شرکت در هفتاد و يکمين مجمع جهاني سازمان جهاني بهداشت عازم ژنو شد


وزيربهداشت به منظور شرکت در هفتاد و يکمين مجمع جهاني سازمان جهاني بهداشت عازم ژنو شد

خبرگزاري آريا- وزير بهداشت کشورمان در کنار ساير وزاري بهداشت شرکت کننده در اين اجلاس، تصويب سيزدهمين برنامه ۵ ساله سازمان جهاني بهداشت (GPW) را مورد بررسي قرار مي دهند.
به گزارش خبرگزاري آريا، برنامه ۵ ساله سازمان جهاني بهداشت( GPW) براي سال هاي ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳ در هفتاد و يکمين مجمع جهاني سازمان جهاني بهداشت تصويب خواهد شد و کشورها در اين زمينه به تشريح برنامه ها و اقدامات خود در حوزه سلامت مي پردازند.
همچنين، از ديگر برنامه هاي مجمع جهاني سازمان جهاني بهداشت، بررسي گزارش مقدماتي کميسيون جهاني مبارزه با بيماري هاي غيرواگير در مورد بيماري هاي غير واگير است که اين گزارش در ۱۱ خرداد ماه سال جاري منتشر خواهد شد.
در مجمع جهاني سازمان جهاني بهداشت، موضوعات ديگري مانند مديريت بيماري هاي واگير، ايجاد تسهيلات براي معلولان و موضوعات مرتبط با قوانين بين المللي سلامت مطرح خواهد شد
همچنين، دکتر هاشمي وزير بهداشت کشورمان، در سفر به ژنو در اجلاس ايدز پيرامون تجربيات ايران در حوزه پيشگيري از بيماري ايدز  سخنراني خواهد کرد و در اجلاس جانبي مشارکت اجتماعي براي دستيابي به اهداف پوشش همگاني سلامت که به نام ايران ثبت شده، شرکت مي کند
وزير بهداشت همچنين ديدارهاي متعددي در مجمع جهاني سازمان جهاني بهداشت با وزراي بهداشت کشورهاي مختلف خواهد داشت
شرکت در جلسه همکاري وزراي بهداشت اکو و سخنراني در اجلاس وزراي بهداشت کشورهاي عضو جنبش غير متعهدها (نم) نيز از ديگر برنامه هاي وزير بهداشت در سفر به ژنو خواهد بود
شايان ذکر است اجلاس سالانه سازمان جهاني بهداشت از ۳۰ ارديبهشت ماه تا دوم خرداد ماه سالجاري در ژنو برگزار مي شود.


خبرگزاری آريا – برنامه پزشک خانواده در سال ۹۷ گام به گام اجرا خواهد شد
پيام معاون بهداشت وزارت بهداشت به مناسبت روز جهاني پزشک خانواده؛

برنامه پزشک خانواده در سال 97 گام به گام اجرا خواهد شد

خبرگزاري آريا- دکتر عليرضا رئيسي معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي به مناسبت نوزدهم ماه مي؛ روز جهاني پزشک خانواده، پيامي صادر کرد.
به گزارش خبرگزاري آريا، متن اين پيام به شرح زير است :
از سال ۲۰۱۰ ميلادي سازمان جهاني پزشکان خانواده (WONCA)  روز نوزدهم ماه مي را به‌ عنوان روز جهاني پزشک خانواده معرفي کرده و گرامي داشته است.
 بزرگداشت اين روز يادآور جايگاه و اهميت پزشکان خانواده در نظام هاي‌ سلامت در سراسر جهان است.
هم اکنون بيش از ده سال است که برنامه پزشک خانواده  در برخي نقاط کشورمان در حال اجرا بوده و از سال گذشته در راستاي اهداف طرح تحول نظام سلامت ايجاد تحول در اين برنامه در دستور کار وزارت بهداشت قرار گرفته است.
بر اين اساس برنامه پزشک خانواده در سال ۹۷ گام به گام اجرا خواهد شد و در اين راستا ۱۲ برنامه را دنبال خواهيم کرد.
۱۲ گام اجراي برنامه پزشک خانواده در يک سال محقق نمي شود، بلکه طبق برنامه ريزي ها تا تحقق کامل ادامه خواهد داشت.
در اجراي پزشک خانواده، يک مدل که مدل کشوري است وجود نخواهد داشت و مدل هايي که در سطح کشور در حال اجرا هستند مي بايست با مدل کشوري تطبيق پيدا کنند.
بي ترديد با طي اين مسير برنامه پزشک خانواده به جايگاه متعالي و اصلي خود خواهد رسيد .
اينجانب اين روز گرامي را به جامعه‌ پرتلاش پزشکان عمومي و دستياران پزشک خانواده به ‌ويژه همکاران پزشک خانواده شاغل در نظام شبکه کشور تبريک گفته و اميدوارم بتوانيم در کنار يکديگر در تحقق اهداف تحول در نظام سلامت ميهن عزيزمان موفق و پيروز باشيم.


خبرگزاری آريا – بانوي پروفسوري که بخاطر دفاع از نام «خليج فارس» ديپورت شد


بانوي پروفسوري که بخاطر دفاع از نام «خليج فارس» ديپورت شد

خبرگزاري آريا – داستان پروفسور “مريم رزاقي آذر” در سمينار علمي در شهر “دبي” در شبکه هاي اجتماعي منتشر شد و وي در برنامه “حالا خورشيد” حضور يافت و خود شخصا داستان را تعريف کرد، ديگر کمتر کسي هست که نام اين بانوي دلير و شجاع دل را نشنيده باشد. اقدام شايسته اين پزشک در دفاع از هويت ملي و تاريخي «خليج فارس»، اين روزها بر سر زبان هر ايراني است.
به گزارش خبرگزاري آريا ، رزاقي آذر با اقدامي که در سمينار بين المللي دبي انجام داد ، احساس غرور را در جامعه به خصوص جوانان ايراني زنده کرد، ناگفته نماند حرکت اين بانوي پروفسور ايراني چيزي جز داشتن عرق ملي و حس وطن دوستي نيست. به بهانه روز «خليج فارس» با اين متخصص بيماري‌هاي غدد درون ريز و متابوليسم کودکان به گفت و گو نشسته ايم.
دکتر مريم رزاقي آذر با اشاره به اين که خليج فارس براي ما ايراني ها يک هويت ملي ست و خليج فارس، خليج فارس است و کسي نبايد به خود اين حق و جرات را بدهد که نامش را تغيير دهد و در ادامه گفت: براي شرکت در يک کنفرانس علمي با موضوع “بلوغ” به “امارات متحده عربي” سفر کرده بودم يک پزشک خانم عرب هنگام ارائه مقاله خود، بارها بجاي بکار بردن خليج فارس از خليج عربي استفاده کرد. در صورتي که در سمينارهاي، همکاران عرب اکثرا از واژه “Gulf” استفاده مي کردند اما در همايش اين پزشک عرب بارها از خليج عرب براي ارائه مقاله خود استفاده کرد و من متوجه شدم يک وابستگي هاي سياسي در اين سمينار وجود دارد.
وي افزود: من هنگامي که سخنراني اول را به پايان رساندم در پايان گفتم ” نام اين خليج از زمان هاي گذشته خليج فارس بوده و تا ابد نيز خليج فارس خواهد بود “. پس از تشويق شرکت کنندگان به صندلي خود بازگشتم و يک پزشک فرانسوي سخنراني خود را در رابطه با ژنتيک و بلوغ آغاز کرد و طي برنامه هاي ريخته شده سخنران بعدي سمينار من بودم که مي خواستم درباره اپي ژنتيک و عوامل موثرآن بر بلوغ صحبت کنم.
رزاقي آذر متذکر شد: مسئولين سمينار به من گفتند که کنفرانس را سياسي کرده ام و بايد معذرت خواهي کنم، من هم در جوابشان گفتنم، من معذرت خواهي نمي کنم اما مي توانم بگويم که من حرف سياسي نزدم. بعد از سخنراني پزشک فرانسوي من به جايگاه دعوت شدم و قبل از شروع سخنراني گفتم “حرف من سياسي نبود و همه ما باهم دوست هستيم اما اين يک واقعيت است”. ناگهان تمام اعراب بلند شدند و سالن همايش را ترک کرده و ميکروفن من را هم خاموش کردند و مسئولين سمينار وقت تنفس اعلام کردند.
اين پروفسور افزود: ما ۱۵ ايراني بوديم که البته به غير از اعراب از کشورهاي چون کره، چين، فرانسه و دانمارک هم در کنفرانس حضور داشتند. در زمان تنفس همکاران من قصد داشتن نقشه خليج فارس را به آنان نشان دهند اما آنها حاضر نشدند حتي با ما صحبت کنند درنتيجه سخنراني من را لغو کردند.
وي يادآور شد: بعد از صرف شام با همکاران به هتل بازگشتيم اما در اتاق من قفل بود و پذيرش هتل گفت که در اتاق شما خراب است و يکي از آنان مدتي با من صحبت کرد تا پليس از راه برسد، پليس دبي از يا من خواست نامه اي بنويسم و معذرت خواهي کنم و يا همين الان براي هميشه از اين کشور ديپورت مي شوم و حق گذر حتي بعنوان ترانزيت نيز از آن ندارم.
رزاقي آذر در پاسخ به پليس دبي گفت: اتفاقا من خوشحال مي شوم که همين الان برگردم ايران چرا که خيلي کار دارم و ديگر لزومي ندارد براي ترانزيت به اينجا بيام و از کشورهاي ديگر براي ترانزيت استفاده مي کنم و تمام ماجرا را براي پليس نوشتم و به او گفتم من يک پروفسور هستم با ۳۵ سال سابقه و براي سخنراني به اين کشور دعوت شدم و يک واقعيتي را بيان کردم مبني بر اين که خليج فارس از بچگي من خليج فارس بوده و در تمامي نقشه ها اسم اين خليج، خليج فارس قيد شده است در واقع من واقعيت را گفتم و آنان غير واقعيت مي گويند.
وي ادامه داد: بعد از صحبت هاي من پليس جوان با بي ادبي و بي احترامي با من رفتار کرد اما من به او گفتم من به پليس احترام مي گذارم و شما به مردم کمک مي کنيد و من جاي مادر شما هستم. پليس جوان بعد از جملات من، فورا رفتارش عوض شد و گفت رئيس من خيلي از داستان به وجود آمده عصباني است و من تمام تلاشم را مي کنم که اين موضوع به خوبي تمام شود.
اين متخصص متخصص بيماري‌هاي غدد درون ريز و متابوليسم کودکان اشاره کرد: فرداي آن روز هيچکس به سمينار نرفت و بعد از تحويل اتاق به فرودگاه رفتيم. داخل هواپيما هم ۲ نفر در لحظات آخر دنبال من مي گشتند و کارت پروازم را نگاه کردند و رفتند.
به گفته رزاقي آذر، همايش براي يک کمپاني فرانسوي بود و از سفارت در همايش هاي علمي شرکت نمي کنند، هنگامي که به ايران بازگشتم اين داستان بوسيله همکاران و اطرافيان وارد فضاي مجازي شد و بسيار مورد استقبال عجيب مردم قرار گرفتم و همچنين دکتر ظريف و دکتر هاشمي از بنده تشکر کردند. علاوه بر آنان، در دانشگاه، شوراي عالي نظام پزشکي، سازمان بسيج پزشکان و انجمن کودکان ايران نيز از من تقدير شد. از طرفي ديگر مردم کشور نيز احساس همدردي و سپاس خود را براي من فرستادند.
وي در پايان خاطرنشان کرد: در ميان آن داستان ها، به اندازه يک ذره ترس و استرس و پشيماني در وجودم بوجود نيامد و حتي به قدري آرامش داشتم که همکارانم تعجب مي کردند و دائم حالم را جويا مي شدند.


خبرگزاری آريا – پيشرفته ترين مرکز جراحي قلب جنوب غرب کشور در اهواز افتتاح شد/ بهره مندي اين مرکز از کادر پزشکي متعهد و مجرب


پيشرفته ترين مرکز جراحي قلب جنوب غرب کشور در اهواز افتتاح شد/ بهره مندي اين مرکز از کادر پزشکي متعهد و مجرب

خبرگزاري آريا- پيشرفته ترين مرکز تخصصي و فوق تخصصي قلب و جراحي قلب منطقه جنوب غرب کشور با حضور وزير بهداشت در بيمارستان گلستان اهواز، به بهره برداري رسيد.
به گزارش خبرگزاري آريا، دکتر سيد حسن هاشمي در حاشيه افتتاح اين مرکز درماني، اظهار داشت: اين مرکز علاوه بر برخورداري از فضاي مناسب فيزيکي و تجهيزات پزشکي پيشرفته، از کادر پزشکي بسيار مجرب و متعهدي بهره مند است که در کشور بي نظير هستند و اعمال جراحي بسيار پيشرفته اي را براي سنين مختلف انجام مي دهند.
وزير بهداشت گفت: انجام ۷ هزار عمل جراحي توسط يکي از جراحان قلب اين مرکز درماني، بسيار ارزشمند و در سطح دنيا، کم نظير است و انجام اين اقدامات از سوي يک فرد بومي استان، موجب افتخار جامعه پزشکي است چرا که سختي هر يک عمل جراحي پيچيده معادل ده عمل جراحي در بيرون از مراکز دولتي است و اين افراد در خارج از سيستم دولتي، مي توانند دريافتي چند برابري داشته باشند و اين گونه اقدامات، با ايثارگري و جان فشاني هاي فرزندان خوزستان در دوران دفاع مقدس قابل تشبيه است و قطعا اجر اين کار، کمتر از رشادت هاي دوران دفاع مقدس نيست و اين کار، يک نمونه از خدمات ارزشمند و زرين جامعه پزشکي کشور است.
ساخت اين مرکز از سال ۹۴ در زميني به مساحت ۴۸۰۰ متر مربع در سه طبقه آغاز و با اعتباري بالغ بر ۲۵ ميليارد تومان ساخته و تجهيز شده و با بهره برداري از اين مرکز درماني، ۱۱۲ تخت بيمارستاني جديد به ظرفيت بيمارستان گلستان اهواز افزوده شد.
از بخش هاي اين مرکز تخصصي و فوق تخصي مي توان به آي سي يو جراحي قلب بزرگسالان و کودکان، جراحي قلب، اتاق عمل جراحي قلب، سي سي يو وآنژيو گرافي اشاره کرد.


خبرگزاری آريا – سالانه براي ۶۰ هزار نفر، شغل ايجاد خواهد شد
دبير ستاد کارآفريني و اشتغال وزارت بهداشت در نشست خبري:

سالانه براي 60 هزار نفر، شغل ايجاد خواهد شد

خبرگزاري آريا- دبير ستاد کارآفريني و اشتغال وزارت بهداشت از امضاي تفاهم نامه وزرات بهداشت با وزارت رفاه مبني بر ايجاد اشتغال ساليانه براي ۶۰ هزار نفر، خبر داد و اظهار داشت: اشتغال مساله اول کشور است و بنا است سالانه براي ۶۰ هزار نفر، ايجاد اشتغال شود.
به گزارش خبرگزاري آريا، محمد ميرزابيگي، در نشست خبري ضمن بيان اين مطلب گفت: در سامانه کارا، بيش از ۱۰۸ طرح کشوري مورد نياز مردم و دانشگاه هاي علوم پزشکي با ايجاد اشتغال مستقيم براي ۷۳۰۰ نفر و ايجاد اشتغال غير مستقيم براي ۲۱۰۰۰ هزار نفر وجود دارد.
وي در همين راستا، در تشريح سامانه کارا، بيان داشت: سامانه کارا، سامانه اي است که افرادي که طرح براي ايجاد اشتغال دارند و نيازمند تسهيلات هستند، مي توانند در اين سامانه ثبت نام کنند. همچنين در سامانه کارا، بيش از ۱۰۸ طرح کشوري مورد نياز مردم و دانشگاه هاي علوم پزشکي در نظر گرفته شده که اين طرح ها مي توانند به طور مستقيم براي ۷۳۰۰ نفر و به صورت غير مستقيم، براي ۲۱۰۰۰ هزار نفر، اشتغال ايجاد کنند.
ميرزا بيگي در توضيح بيشتر گفت: چنانچه بيمارستان غيردولتي در حال راه اندازي، تعدادي پزشک و پرستار و نيروي دائمي استخدام کند، اشتغال مستقيم محسوب مي شود و چنانچه کساني اين بيمارستان‌ها را بسازند، اشتغال غيرمستقيم ايجاد شده است. بر همين اساس، در حال حاضر در سامانه کارا، ۱۰۸ طرح ثبت شده که با ۲۷ طرح موافقت شده است.
مشاور وزير بهداشت با بيان اين‌که اين طرح‌ها در ۸ سرفصل،شامل؛ سلامت جامعه نگر، توسعه گردشگري سلامت، حوزه خدمات بهداشتي و درماني، طب ايراني، مشاغل خانگي مرتبط با سلامت، نرم افزارهاي توسعه سلامت، صيانت از مشاغل موجود و مشاغل فراگير است، افزود: اول بحث سلامت جامعه نگر است که مورد حمايت قرار مي‌گيرد يعني اگر کساني در زمينه مراقبت در منزل و ارائه خدمات بهداشتي و درماني در منزل به تسهيلات نياز دارند مي‌توانند وارد اين سامانه شده و درخواست بدهند.
ميرزابيگي با بيان اين‌که توسعه نرم افزارهاي حوزه سلامت نيز مورد توجه است، افزود: طي ماه‌هاي آينده توافقاتي با اتحاديه مشاغل مجازي انجام مي‌شود تا به صورت ساماندهي شده در اين عرصه وارد شوند و اين عرصه براي اشتغال‌زايي بسيار اهميت دارد.
وي تاکيد کرد: کساني که در سطح جامعه و همه کشور مي‌خواهند وارد کسب و کار در حوزه سلامت شوند اگر فکر مي‌کنند به تسهيلات نياز دارند به سامانه کارا وارد شوند. البته در تهران نمي‌توانند از اين تسهيلات استفاده کنند، به جز براي مشاغل دانش بنيان.
دبير ستاد کارآفريني و اشتغال وزارت بهداشت در پايان در مورد وضعيت جذب پرستاران نيز، گفت: برنامه ريزي ما براي جذب ۶۰ هزار نفر است، اما قطعا بيشتر از اين تعداد جذب خواهند شد. بر همين اساس، نيروي پزشک، پرستار و پيراپزشک نيز، به تناسب مراکز مختلف مي‌توانند جذب شوند.


خبرگزاری آريا – اولين کترينگ تامين غذاي بيمار در کشور افتتاح شد


اولين کترينگ تامين غذاي بيمار در کشور افتتاح شد

خبرگزاري آريا- سفره سلامت؛ اولين کترينگ تامين غذاي بيمار در کشور با حضور وزير بهداشت افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاري آريا، کترينگ سفره سلامت با هدف به روز آوري و بهره برداري مناسب، مديريت متمرکز، ارتقاي سطح کيفي و کمي تامين غذا، حذف چرخه توليد و تامين غذا از بيمارستانها، آزادسازي فضاي بيمارستانها و اختصاص آن به فضاي درماني، توليد انبوه صنعتي و کاهش قيمت تمام شده تهيه غذا ايجاد شده است.
ساخت اين مرکز از تيرماه سال گذشته در زميني به مساحت ۱۷۵۰۰ متر مربع و زيربناي ۳۶۰۰ متر مربع آغاز و پس از نه ماه تکميل شد.
با افتتاح اين کترينگ، زيرساخت هاي لازم براي پخت روزانه ۳۰ هزار پرس غذا فراهم شده که اين ظرفيت تا ۵۰ هزار پرس غذا در روز، قابل ارتقا است.
اين شرکت با سرمايه گذاري ۶۰ ميليارد توماني موسسه محب در منطقه گرمدره استان البرز راه اندازي شده است.


1 2 3